Onze klantenservice is te bereiken op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur: +31 (0) 6 102 602 08
Onze medewerkers staan u snel en vakkundig te woord.

Mocht u ons niet kunnen bereiken laat dan uw gegevens achter op onze voicemail.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zijn altijd via e-mail of het reactie formulier te bereiken, wij streven ernaar om uw
e-mail / reactie binnen 4 uur te beantwoorden.

In goed overleg met SLIGRO Nederland willen wij u aangeven dat de GAS BBQ lijn ( Talavera, Cadiz, Altura, Murcia, Umbria ) niet valt onder onze verantwoording. Voor vragen over deze BBQ lijn kunt u contact opnemen met Sligro Nederland.

bon-firelogo7rand.jpg

Bestellen

Bestellen kan op de volgende manier:
Via deze webshop snel & gemakkelijk in 4 stappen bestellen.

 1. Voeg de artikelen toe aan uw winkelwagen.
 2. Kies: Betaalwijze & Versturen
 3. Vul uw gegevens in.
 4. Controleer & verzend de bestelling.
  U ontvangt direct een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres.
  Mocht u geen orderbevestiging ontvangen, e-mail dan gelijk naar info@hetbrugwachtershuis.nl

bon-firelogo7rand.jpg

Verzendkosten

Verzendkosten:

 1. Op de pro-forma factuur, welke u door ons per mail opgestuurd krijgt, staat het bedrag wat wij voor transport rekenen. Wij versturen gangbare paketten via DPD. Afwijkende of grote paketten zullen door een pakketdienst afgeleverd worden.


bon-firelogo7rand.jpg

 Geschenk/Cadeau bonnen

Wij kunnen u digitale geschenk/cadeau bonnen opsturen. Wanneer u in de rij artikelen kijkt leest u alle informatie hierover.

bon-firelogo7rand.jpg

Voor alle verkopen aan particulieren hanteren wij de onderstaande AV.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de verkoper of opdrachtnemer.
 2. Klant: de koper, opdrachtgever, aanbesteder of ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet, een leverantie of een prestatie verricht. Deze voorwaarden maken onderscheid tussen zakelijke klanten en particuliere klanten (consumenten):
  Zakelijke klant: de afnemer die handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, inclusief de afnemer die handelt in opdracht van een bedrijf of beroepsbeoefenaar.
  Particuliere klant (consument): de afnemer die niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties verricht door de ondernemer met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 2. De ondernemer moet de klant een redelijke mogelijkheid bieden om van de voorwaarden kennis te nemen. Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding c.q. verwijzing op briefpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging. Bekendmaking kan voorts geschieden door deze voorwaarden aan de klant ter hand te stellen dan wel deze op een voor de klant duidelijk zichtbare plaats in het verkooppunt van ondernemer op te hangen.

Artikel 3 Offertes

 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte is gedagtekend.
 2. De offerte vermeldt een omschrijving van de zaak, de koopprijs inclusief BTW, de levertijd, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. De ondernemer verbindt zich aan de klant de zaak te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in de offerte.
 3. Koopprijzen in offertes ten behoeve van consumenten zijn altijd inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen in offertes ten behoeve van zakelijke klanten zijn altijd exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 4. Een wijziging in de offerte op verzoek van de consument is slechts geldig indien de wijziging schriftelijk door de ondernemer is bevestigd.

Artikel 4 Betaling contant en op rekening

 1. Elke overeenkomst geschiedt onder de voorwaarde van: contante betaling van de koopprijs bij overhandiging c.q. levering van de zaak.
 2. De ondernemer is niet verplicht te leveren zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de overhandiging c.q. levering in gedeelten plaatsvindt, dan is de ondernemer gerechtigd voor iedere deellevering betaling te verlangen, contant dan wel door middel van een deelfactuur.
 4. In alle ander gevallen is de betalingstermijn maximaal veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.
 5. De klant is in gebreke indien de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken en hij nog niet aan zijn betalingsplicht heeft voldaan. Vanaf dat moment is ondernemer gerechtigd zijn vordering te verhogen met de wettelijke rente en is de afnemer in verzuim. Als de betalingstermijn is verstreken en er is geen betaling ontvangen, dan is de ondernemer verplicht één (kosteloze) betalingsherinnering of aanmaning te sturen aan de klant met een aanvullende betalingstermijn van ten minste veertien dagen.
 6. Producten die worden aangeschaft via de webshop of via mail bestellingen worden vooraf afgerekend. De vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 7. Bij buitengerechtelijke invordering is de klant - naast de koopsom en de rente - buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd nadat de ondernemer de klant schriftelijk tot betaling heeft gemaand en de vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van € 34,03 mits in redelijkheid gemaakt. Buitengerechtelijke kosten kunnen slechts in rekening worden gebracht indien een externe organisatie is ingeschakeld.
 8. Bij gerechtelijke invordering, waaronder faillissementsaanvragen, blijft de klant naast de gerechtelijke kosten tevens de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame

 1. Zolang de klant het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van de ondernemer.

Artikel 7 Levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie moet worden verricht. De levertijd is vast, tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstijd wordt de leveringstermijn met maximaal één maand verlengd. Een eventuele prijsverhoging binnen die maand kan aan de klant niet worden doorberekend.
 3. Indien de vaste levertijd dan wel de vermoedelijke levertijd (met inachtneming van de verlenging als bedoeld in lid 2) is overschreden, kan de consument de overeenkomst zonder voorafgaande aankondiging of rechterlijke tussenkomst ontbinden.
 4. De levertijd één maand ( 31 dagen ) vanaf de datum dat de klant heeft besteld of gekocht, tenzij bij aankoop of bestelling is medegedeeld door de ondernemer dat een langere levertijd geldt.

Artikel 8 Schadevergoeding

 1. De  klant kan de ondernemer nimmer aansprakelijk stellen voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van schade aan derden, winst- en omzetderving, schade van medewerkers van de zakelijke afnemer en/of immateriële schade. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van vuur, hitte, kokend en hete vloeistoffen , in de breedste zin van het woord, veroorzaken door de producten die wij verkopen c.q. leveren.

Artikel 9 Annuleren

 1. De particuliere klant die de overeenkomst annuleert is een schadevergoeding verschuldigd van dertig procent van de aankoopsom. Dit percentage wordt verhoogd naar vijftig procent indien de klant annuleert nadat de ondernemer hem in kennis heeft gesteld dat gehele of gedeeltelijke aflevering kan plaatsvinden.
 2. De percentages in lid 1 liggen vast, tenzij de ondernemer kan aantonen dat de schade hoger is, of de klant kan aantonen dat de schade lager is.
 3. Zakelijke klanten kunnen een overeenkomst niet annuleren.

Artikel 10 Ruilen

 1. Ruilen van een gekochte zaak is slechts mogelijk indien de ondernemer daarin toestemt.
 2. De ondernemer kan een uiterste termijn stellen binnen welke de klant na de leveringsdatum kan ruilen.
 3. Een door de ondernemer verstrekte tegoedbon verliest haar geldigheid na één jaar vanaf de datum van afgifte van de bon op voorwaarde dat de afgiftedatum op de tegoedbon is vermeld.

Artikel 11 Garantie

 1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
 2. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort beantwoordt niet aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomen afwijkt.
 3. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmee overeenstemmen tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden. Note: gecoat ijzer inclusief verchroomd metaal kan gaan roesten. Dit valt bij normale roestvorming niet onder de garantie. Als reverentie worden de demo artikelen gebruikt van "het Brugwachtershuis". Rooster vallen buiten elke garantie bepaling.
 4. De ondernemer is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.

Artikel 12 Klachten

 1. Klachten over gebreken aan gekochte zaken en/of omtrent de uitvoering van de overeenkomst, dienen binnen veertien dagen na constatering daarvan bij de ondernemer te worden ingediend.  De klacht wordt schriftelijk ingediend. De consument kan gevraagd worden te bewijzen dat de zaak bij de ondernemer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van een kassabon.
 2. Voldoet de geleverde zaak niet aan deze verwachtingen dan heeft de klant indien hij dit binnen bekwame tijd heeft gemeld aan de ondernemer – naar keuze van de ondernemer – recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 3. De ondernemer heeft het recht van retentie indien de verschuldigde kosten voor reparatie door de klant niet worden voldaan.

Artikel 13 Geschillen

 1. Geschillen worden op een correcte wijze opgelost tussen de koper en verkopende partij. Komen de partijen binnen een redelijke termijn niet uit het geschil dan zal de partij die daar de noodzaak van in ziet een derde, onafhankelijke, partij inschakelen. De kosten zijn voor deze partij.

Gedragscode:

 1. Levering van producten die per e-mail zijn besteld geschiedt conform de verstrekte opdrachtbevestiging;
 2. Voor zover gegevens door ons elektronisch worden vastgelegd, worden deze gebruikt voor een correcte afhandeling van het ter zake dienende en eventuele nieuwsbrieven.
 3. Goederen kunnen geruild worden binnen 10 dagen na aankoopdatum, doch dit is niet van toepassing als de artikelen gebruikt zijn, niet in de originele verpakking zitten of beschadigd zijn of voorzien zijn van een geldige factuur. Retour cq. zenden is voor rekening koper.